Galerija Jasmine Mihajlović i Milorada Pavića

Autorstvo - Dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, kao i prerada originala, pod uslovom da se navede ime autora